top of page

מדיניות פרטיות

A.N DIAMONDS (אשר פרטיה מפורטים תחת "צור קשר" מטה), מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר ובשירותים. מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מפרטת את נהלי איסוף מידע על ידי A.N DIAMONDS בעת שימוש בשירותים במסגרת אתר החברה (כהגדרתם בתנאי השימוש), לרבות המידע אשר נאסף, והאופן בו A.N DIAMONDS עושה שימוש במידע זה. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם שימוש בשירותים. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של A.N DIAMONDS וכן כל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר (יחד יכונו להלן: "התנאים"). כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת. התנאים חלים ביחס לכל שימוש באתר ובשירותים, כולם או חלקם והינם הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לבין A.N DIAMONDS. בעת כל התקנה, כניסה, גישה או כל שימוש באתר ובשירותים, ו/או הקלקה על לחצן  "אני מאשר" ו/או " אני מסכים" ו/או כל ניסוח דומה (אך ורק במקרים רלוונטיים בהם הסכמה כאמור נדרשת), המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים. על כן, משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים. 
חלק מן השימושים בשירותים ידרשו הרשמה אשר במסגרתה יהיה על המשתמש למסור פרטים שונים. המשתמש מצהיר כי: (1) הפרטים אשר ימסרו על ידו במהלך השימוש בשירותים נעשים מרצונו החופשי ובהסכמתו. A.N DIAMONDS תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו   ובהתאם להוראות הדין הרלוונטי. בנוסף; (2) רישומו לשירותים ו/או ביצוע הזמנה מהווה את הסכמתו המפורשת  לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרון SMS מ A.N DIAMONDS אשר מטרתם עדכון המשתמש ביחס להזמנה שביצע, סטטוס הזמנה, רישום לדיוור וכדומה ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ו/או "דיוור ישיר" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת תפוצת מקבלי "דבר פרסומת" באמצעות פנייה ל A.N DIAMONDS ו/או באופן אשר יתואר במסגרת דיוור שיתקבל.

 

(1)    תיקון ו/או שינוי התנאים
A.N DIAMONDS שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של A.N DIAMONDS וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד.  במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות  המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר ובשירותים. במידה ויבוצעו שינויים אשר, לשיקול דעתה של A.N DIAMONDS, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, A.N DIAMONDS תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר,או באופן אחר.  בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים.

 

(2)    סוג המידע אשר נאסף ואופן השימוש במידע זה
בעת השימוש באתר ובשירותים, A.N DIAMONDS עשויה לאסוף מהמשתמש את המידע הבא:
2.1.    מידע שאינו מזהה אישית ("מידע לא אישי"). בעת השימוש באתר ו/או בשירותים, A.N DIAMONDS עשויה לאסוף נתונים אנונימיים, אשר אינם מזהים את המשתמש. המידע הלא-אישי שנאסף עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ואת המידע הטכני המשודר על-ידי מכשירו של המשתמש, לרבות (אך לא רק): סוג המכשיר, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, שפה,  דגם, וכן מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באתר או בשירותים לרבות תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים, חיפושים דפים שנצפו על ידי המשתמש, לרבות דפים אשר קישרו את המשתמש לאתר. A.N DIAMONDS אוספת ועושה שימוש במידע הלא אישי על מנת לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר, חווית המשתמש והשירותים וכן לספק את שירותי החברה. 
2.2.    מידע אישי. מידע אישי הינו מידע המזהה אדם או עשוי במאמץ סביר לזהות אדם. בעת השימוש באתר או בשירותים (כתלות בסוג השירות), A.N DIAMONDS עשויה לאסוף את מידע האישי, אשר הנך מספק מרצונך החופשי ומיוזמתך, כדלקמן:  
(א)    מידע אישי אשר נאסף בעת הליך ביצוע הזמנה: בעת ביצוע הזמנה, יידרש המשתמש למסור מידע אישי ומזהה, ובין היתר: שם, מספר מזהה,  כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל. ייתכן כי A.N DIAMONDS תידרש לאמת את זהות המשתמש בהתאם למידע שנמסר על-ידו. A.N DIAMONDS תעשה שימוש במידע זה לצורך הליכי זיהוי, ועל מנת לספק למשתמש את השירותים אשר התבקשו על ידו, כמו גם ליצור קשר עם המשתמש לצורך מתן שירותים אלו. יש לציין כי, המשתמש אינו מחויב במסירת מידע זה, אולם החברה לא תוכל לספק את השירותים ללא קבלת המידע האמור. יובהר כי, A.N DIAMONDS אינה אוספת פרטי תשלום. פרטי התשלום יעובדו על ידי בפק אמצעי התשלום הרלוונטי שיבחר על ידי המשתמש. 
(ב)    מידע אישי אשר נאסף בעת הרשמה לשירותי דיוור: במסגרת האתר ו/או ביצוע הזמנה, תוצע למשתמש האפשרות להירשם לקבלת דיוור בדוא"ל ו/או מסרון מטעם A.N DIAMONDS על מנת לקבל ניוזלטר (ידיעון), הצעות שיווקיות מטעם A.N DIAMONDS ו/או צד שלישיים באמצעות A.N DIAMONDS וכן הודעות מסחריות אחרות, בכפוף להסכמתו של המשתמש (במידה הסכמה כאמור נדרשת על פי הוראות הדין).  משתמש אשר יהיה מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של A.N DIAMONDS יוכל לעשות זאת בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בהודעה ו/או פנייה ישירה ל A.N DIAMONDS בבקשה כאמור. יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור A.N DIAMONDS לא תשלח למשתמש הודעות שיווקיות ואולם, המשתמש ימשיך לקבל הודעות ביחס לשירות שנתבקש על ידו.
(ג)    מידע אישי אשר נאסף בעת יצירת קשר: במידה והמשתמש יבחר ליצור קשר עם A.N DIAMONDS,  המשתמש עשוי להתבקש למסור את פרטי הקשר של המשתמש, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת, דוא"ל וכדומה. A.N DIAMONDS תעשה שימוש במידע זה אך ורק על מנת ליצור קשר עם המשתמש בהתאם לבקשתו ולספק מענה ותמיכה. 
(ד)    מזהים מקוונים: בעת השימוש באתר A.N DIAMONDS עשויה לאסוף כתובת פרוטוקול אינטרנט של המשתמש ("IP"), באמצעות "עוגיות" (ראה פירוט מטה). מידע זה יאסף אך ורק לצורך ניתוח סטטיסטי של השימוש באתר ולצורך שיפור האתר, התכנים הכלולים בו והשירותים. 
מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל או להלן, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מסירת המידע עשויה להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותים ובמידה והמשתמש יבחר שלא לספק מידע זה, לא תוכל A.N DIAMONDS להעניק למשתמש את השירותים.

(3)    שימוש ב"עוגיות" וכלי ניטור
בעת גלישה באתר, A.N DIAMONDS עשויה לעשות בטכנולוגיות וכלי ניטור כגון עוגיות, קבצי Pixels ו – Web Beacons. כלי ניטור אלו מכילים קבצים אשר משמשים לניטור אחר פעילות המשתמשים באתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות כמות הגולשים באתר, אבטחת האתר וכן פרסום מותאם אישית. כלים אלו עשויים לכלול איסוף של מידע באופן אוטומטי, לרבות מידע אישי (כגון כתובת IP), משך ביקור באתר, גירסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, ועוד. במסגרת האתר, A.N DIAMONDS עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים ועל כן, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו, כמפורט בטבלה מטה.

 

להלן פירוט כלי הניטור מטעם צדדים שלישיים אשר החברה עושה בהם שימוש במסגרת האתר:

כלי הניטור: Google Analytics

מטרת השימוש: ניתוח סטטיסטי, תפעול ופרסום, לרבות פרסום מותאם אישית

מדיניות פרטיות: למידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב- Google Analytics, מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=iw

כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיים של Google Analytics בכתובת:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
למידע נוסף אודות שימוש בטכנולוגיות וכלי ניטור מטעם Google מומלץ לעיין בכתובת: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

ובכתובת:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=en
 

הפסקת איסוף המידע על ידי "עוגיות" (Opt-Out):
המשתמש רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות (למעט מידע אשר הינו הכרחי לתפעול האתר ואבטחתו) באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן. יצויין כי, במידה ותבחר לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהשירותים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיות מוגבלת. ראה מידע אשר עשוי לסייע לך בקישורים הבאים:

 

Chrome    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;

Firefox   https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera    https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Internet Explorer    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari   https://support.apple.com/en-il/guide/safari/sfri11471/mac

Edge    https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

(4)    העברת מידע לצד שלישי: 
מידע אודות המשתמש יכול להיות מועבר לצדדים שלישיים, וזאת, במקרים המפורטים להלן:
4.1. A.N DIAMONDS תהא רשאית לשתף את המידע אשר נאסף מהמשתמש ו/או ביחס למשתמש על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין A.N DIAMONDS ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו A.N DIAMONDS תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של A.N DIAMONDS.
4.2.   A.N DIAMONDS תהא רשאית להעביר מידע לספקיה ו/או נותני שירות או קבלני משנה אשר מספקים עבורה שירותים (כגון חברת השילוח, ספקי שירותי שיווק, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו').
4.3.    A.N DIAMONDS תהא רשאית להעביר מידע אודות משתמש בכפוף להסכמתו. כאשר A.N DIAMONDS משתפת את המידע כאמור עם צד שלישי בהסכמת ו/או לבקשת המשתמש, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי ו A.N DIAMONDS אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.
4.4.    בכפוף להוראות הדין, A.N DIAMONDS תהא רשאית להעביר את כל המידע אודותיך שנצבר אצלה לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. כל זאת בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על החברה.

 

(5)    משך שמירת המידע 
המידע אשר נאסף על ידי A.N DIAMONDS כפורט במדיניות פרטיות זו, יישמר על ידי A.N DIAMONDS לפרק הזמן הנדרש לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש מ A.N DIAMONDS על מנת למלא אחר התחייבויותיה על פי דין ו/או להגן על אינטרסים לגיטימיים של A.N DIAMONDS. אנו נמחק מידע לבקשת המשתמש, בכפוף להוראות הדין, כמפורט ב"זכויות המשתמש" מטה.

(6)    אבטחת מידע
A.N DIAMONDS עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע של המשתמש ומשתמשת בשיטות אבטחה מקובלות בכדי להבטיח את בטיחות המידע של המשתמשים, ולמנוע שימוש בלתי מורשה במידע כזה, לרבות הצפנת המידע. על אף ש A.N DIAMONDS נוקטת בצעדים סבירים בכדי להגן על מידע כאמור אשר מצמצמים את הסיכון לחדירה בלתי מורשית, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת. לכן, A.N DIAMONDS אינה מתחייבת כי שרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. A.N DIAMONDS לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

 

(7)    זכויות המשתמש 
A.N DIAMONDS מעריכה ומכבדת את פרטיותם של המשתמשים ואת שליטתם על המידע האישי שלהם. המשתמש רשאי לעיין במידע אודותיו (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981) שמצוי אצל A.N DIAMONDS באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל:

info@an-diamonds.com

אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו. כמו כן, אם במידה והמידע אשר שמור אצל A.N DIAMONDS משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש זכאי לדרוש בכתב כי המידע הרלוונטי ביחס למשתמש יימחק ממאגריה.
מידע הדרוש ל A.N DIAMONDS לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם פעילותנו העסקית - יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר.
בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, A.N DIAMONDS רשאית לדרוש מהשתמש פרטים מסוימים לצורך זיהוי המשתמש בטרם מענה לפנייה האמורה.

 

(8)    הגבלת גיל 
A.N DIAMONDS אינה אוספת ביודעין מידע אודות ילדים מתחת לגיל 16. בכל מקרה בו תיוודע A.N DIAMONDS לאיסופו של מידע רגיש מקטין שטרם מלאו לו 16 A.N DIAMONDS תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 16 אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו, אנא צור קשר עם החבר בכתובת: info@an-diamonds.com

 

(9)    הדין החל
על מדיניות פרטיות זו יחולו דיניה של מדינת ישראל.

 

(10)    העברת מידע
אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י גישה לאתר, המידע שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל.

צור קשר

לכל שאלה לגבי האתר ו/או השירותים ניתן ליצור קשר עם A.N DIAMONDS, כדלקמן:

 

A.N DIAMONDS ע.מ. 029079746

מספר טלפון  054-3971958

כתובת דוא"ל  info@an-diamonds.com

bottom of page