top of page

תנאי שימוש

השימוש באתר A.N DIAMONDS הזמין בכתובת: www.an-diamonds.com ("האתר")  ובשירותים (כהגדרתם מטה) כפוף לתנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש") אשר מהווים הסכם משפטי מחייב בין משתמשי האתר ("משתמש/ים" ו/או "הנך") ו A.N DIAMONDS (אשר פרטיה מפורטים תחת "צור קשר" מטה), מסדירים וקובעים את אופן השימוש באתר ובשירותים. על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון תנאי שימוש אלו, בטרם שימוש בשירותים כאמור.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

מדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות") וכן כל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו (יחד יכונו להלן: "התנאים").

 

1. הסכמת המשתמש לתנאים

בעת כל כניסה, גישה או כל שימוש באתר ו/או בשירותים, לרבות ביצוע הזמנה, ו/או הקלקה על לחצן "אני מאשר" ו/או " אני מסכים" ו/או כל ניסוח דומה (אך ורק במקרים רלוונטיים בהם הסכמה כאמור נדרשת), המשתמש במאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים. כמו כן, המשתמש מאשר ונותן הסכמתו כי בעת שימוש באתר והשירותים, הוא יפעל בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות. על כן, משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ובשירותים. A.N DIAMONDS לא תישא בכל אחריות בגין שימוש באתר שלא על פי הוראות התנאים.

 

2. תיקון ו/או שינוי התנאים

A.N DIAMONDS שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד.  במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש בשירותים, לאחר הצגתם של תנאי השימוש המעודכנים מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של A.N DIAMONDS, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, A.N DIAMONDS תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר, דרך חשבון המשתמש, או בהתראת דוא"ל במידה וקיים ובמידה ודרוש על פי דין. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף בתוך 7 ימים ממועד פרסומם.  בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים.

 

3. כשירות

המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו בעל כשרות משפטית להתחייב לתנאים אלה ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולפי כל דין וכן לא קיימת למשתמש כל מניעה חוקית או מניעה אחרת להתקשר בתנאים אלו. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי משתמש שהינו קטין.

 

4. השירותים

האתר הינו חנות וירטואלית המאפשר למשתמשים לרכוש מוצרים המוצעים מטעם A.N DIAMONDS ו/או צדדים שלישיים והמופיעים באתר, לרבות תכשיטים, הלבשה ואביזרי אופנה ("המוצרים"). (האמור לעיל יחד עם האתר ושירותים קשורים אחרים, לרבות שירותי תמיכה, אם וככל שיינתנו, יכונו להלן יחד ולחוד "השירותים").

4.1.   המוצרים המוצעים באתר ומחירים
(א)    A.N DIAMONDS רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה, להפסיק את מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר. למשתמש יהיו טענות בגין שינוי כאמור לעיל.
(ב)    תמונות המוצרים והתיאורים המוצגים באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את A.N DIAMONDS.
A.N DIAMONDS נוקטת במאמצים סבירים על מנת לוודא כי התמונות ותיאור המוצרים הינם מדויקים ועם זאת, ייתכנו שגיאות בתום לב בכל הנוגע לתיאור או לתמונות המוצרים באתר, ומראה המוצר המופיע על הצג של מכשיר המשתמש עלול להיות שונה מהמראה בפועל עקב הבדלים הנובעים, בין היתר מהגדרות התצוגה ואיכות מסך המכשיר. ובכפוף לאמור בדין החל, A.N DIAMONDS לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מאי התאמה כאמור.
(ג)   A.N DIAMONDS  אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר. ייתכן ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי בעת ההזמנה.  שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למשתמש מוצר אשר אינו זמין במלאי. במקרה כאמור, A.N DIAMONDS תעשה מאמצים סבירים ליצור קשר עם המשתמש תוך זמן סביר, ותהא רשאית להציע למשתמש מוצר חלופי הנמצא במלאי. היה והמשתמש כבר חויב בשל הזמנת המוצר אשר אינו נמצא במלאי, A.N DIAMONDS תזכה את המשתמש בגין הסכום אשר שולם.
(ד)    לצד כל מוצר יופיע מחירו, כאשר המחיר כולל מס ערך מוסף (מע"מ), אלא אם צוין אחרת, אך לא כוללים דמי משלוח. יובהר כי המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד השלמת תהליך ההזמנה (הכולל מסירת אמצעי תשלום) ולא מועד הוספתו לסל הקניות. במידה ועודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. A.N DIAMONDS רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר, לרבות את תעריפי המשלוחים, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. למשתמש לא יהיו טענות בגין שינוי כאמור לעיל. 
(ה)    מחירי המוצרים באתר אינם בהכרח זהים למחירי המוצרים המוצעים על ידי  A.N DIAMONDS בערוצים או פלטפורמות אחרות, לרבות ברשתות חברתיות ו/או חנויות פיזיות. A.N DIAMONDS רשאית להציע הנחות פרטניות ו/או כוללות על פי שיקול דעתה. בכל מקרה המחירים המופיעים באתר הם המחירים הקובעים לגבי כל רכישה של מוצרים המבוצעת דרך האתר.
(ו)   המשתמש רשאי להזמין תעודה גמולוגית בתוספת תשלום של 100 ש"ח.
(ז)  פרסום ו/או הצגת המוצרים המוצעים למכירה באתר אינם מהווים המלצה ו/או עידוד לרכישתם.

 

4.2.    תנאים נוספים לעניין מוצרים בהזמנה אישית
(א)    באתר שויים להיות מוצעים למכירה מוצרים המיוצרים עבור המשתמש, לבקשתו, בהתאמה אישית (לרבות חריטה ו/או שינוי פרטי המוצר המוצע במלאי, שינוי גודל וכדומה). יובהר כי A.N DIAMONDS רשאית לסרב להזמנה בהתאמה אישית מכל ו/או ללא סיבה, ולמשתמש לא יהיו טענות בשל סירוב כאמור.
(ב)    יובהר כי לא ניתן להחזיר ו/או לבטל הזמנה של מוצר אשר יוצר בהתאמה אישית. על כן, השתמש הינו האחראי הבלעדי לוודא את פרטי הזמנתו, לרבות מידות, חריטה וכדומה. למשתמש לא תהא כל טענה ביחס למוצר אשר יוצר בהתאם לבקשתו ועל פי הפרטים אשר מסר.

 

4.3.    מבצעים הטבות ושוברי מתנה
(א)    A.N DIAMONDS רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. A.N DIAMONDS רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.
(ב)    (ב)    מבצעים וקופוני הנחה יחולו על המוצרים אשר יפורטו במסגרת המבצע ו/או הקופון האמור, ובכפוף לתנאיהם, אשר יחולו בד בבד עם תנאי שימוש אלו. ניתן לממש את קופונים ברכישה באתר בלבד ולא ניתן לממש יותר מקופון אחד בקנייה. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.
(ג)    A.N DIAMONDS שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.

 

4.4.     ביצוע הזמנה ותשלום
(א)    בעת ביצוע הזמנה, המשתמש יידרש לספק פרטים נדרשים לצורך אימות, משלוח, תשלום וכדומה וכן לבחור אפשרות משלוח ו/או אספקה. A.N DIAMONDS לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר [לינק], המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. 
(ב)    המשתמש מצהיר ומתחייב כי: (1) יספק מידע מדויק ומלא, הן במהלך ביצוע הזמנה, והן כל מידע אשר יימסר במהלך השימוש בשירותים;(2) לא לספק מידע של צד שלישי ללא הסכמתו המפורשת לרישום כאמור ולתנאים. במידה והשימוש בשירותים נעשה בשם כל צד שלישי או ישות משפטית או אחרת, המשתמש מתחייב בזאת כי הינו נציג מורשה של תאגיד ו/או בעל כל האישורים הדרושים והאסמכתאות הנדרשות על מנת לפעול בשם הצד השלישי, וכי הצד השלישי הסכים להיות כפוף לתנאים אלו. כל שימוש בפרטיו של צד שלישי יהיה באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מתחייב ליצור באופן מידי קשר עם A.N DIAMONDS ולהודיע על כל גילוי ו/או שימוש בלתי מורשה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או כל עדכון למידע שנמסר. מסירת פרטים כוזבים בכוונת מכוון עלולה לעלות כדי עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.
יובהר כי, מסירת פרטים מלאים, מדויקים ועדכניים נדרשת לשם הבטחת ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, לא תוכל A.N DIAMONDS להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו ל A.N DIAMONDS בגלל הזנת פרטים שגויים, A.N DIAMONDS תהיה רשאית לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.
(ג)    על מנת לבצע הזמנה, על המשתמש להחזיק בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום אחר אשר יוצע באתר (למשל פייפאל) תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, המשתמש מצהיר ומתחייב כי השימוש בכרטיס האשראי או אמצעי התשלום הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום, והמשתמש ישא באופן בלעדי באחריות המלאה לשימוש כאמור וישפה את A.N DIAMONDS באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור. 
(ד)    עם ביצוע ההזמנה, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תשלח למשתמש הודעה מתאימה והוא יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.
(ה)    לאחר בחירת אמצעי המשלוח ו/או האספקה והזנת פרטי התשלום, יישלח למשתמש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני (אותו הזין בעת ביצוע ההזמנה) על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.
(ו)    יובהר כי, התשלום וקבלת האישור הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי התשלום מקוון, ולא של האתר. A.N DIAMONDS לא תהיה אחראית בגין כל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה בתשלום אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרך זו כאמור לעיל.
(ז)    פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במערכותיה של A.N DIAMONDS יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה
(ח)   A.N DIAMONDS שומרת לעצמה את הזכות, תחת שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לבטל ו/או לסרב לספק את השירותים, עם או ללא מתן הודעה מוקדמת, במידה ול A.N DIAMONDS ישנו יסוד סביר להניח כי המשתמש, בכל עת, מסר פרטים שאינם מדויקים ו/או מעודכנים ו/או מלאים ו/או נכונים. כמו כן, מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה ובכפוף להוראות הדין, A.N DIAMONDS שומרת לעצמה במקרים מסוימים את הזכות לבטל הזמנה שבוצעה ואושרה לרבות, אך לא רק, במידה ותימצא טעות בפרטי המוצר אשר נוגעים למאפייניו ומחירו כפי שהופיעו באתר וכן במידה ויתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או תוך פגיעה בצדדים שלישיים. במקרה כאמור A.N DIAMONDS תנקוט במאמצים סבירים על מנת ליצור קשר עם המשתמש תוך זמן סביר ולהודיע על ביטול ההזמנה. היה והמשתמש כבר חויב בשל הזמנת המוצר, A.N DIAMONDS תזכה את המשתמש בגין הסכום אשר שולם. למשתמש לא תהא כל טענה בגין ביטול הזמנה כאמור.
(ט)    יובהר כי השירותים מוצעים לשימוש אישי בלבד. A.N DIAMONDS במסגרת רכישת המוצרים באתר לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים אלא לאחר יצירת קשר עם A.N DIAMONDS ואישורה בכתב לביצוע רכישה סיטונאית. A.N DIAMONDS רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל רכישת מוצרים.

 

4.5.    אספקה ומשלוחים 
(א)    אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה יכול ותיעשה באמצעות שליח לכתובת אשר סופקה על ידי המשתמש בעת ביצוע הרכישה, ובכפוף לאזורי המשלוח כפי שאלה יופיעו באתר מעת לעת. לחילופין, ישנה אפשרות של איסוף עצמי, בשעות הפעילות של החנות והמועד ובמיקום אשר יתואם בין הצדדים. לאחר אישור ההזמנה A.N DIAMONDS תיצור קשר עם המשתמש לצורך תיאום האיסוף העצמי.
(ב)    A.N DIAMONDS תהא רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, לשנות את אזורי השילוח ו/או דרכי האספקה, לרבות עלותם. למשתמש לא תהא כל טענה בגין שינוי כאמור. כמו כן,  A.N DIAMONDS אינה מחויבת לספק את התכשיטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
(ג)    עם הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בעלות אשר מופיעה באתר בעת הרכישה. יובהר כי במידה ויחולו מסים על המשלוח לרבות, אך לא רק, מיסי ייבוא או תשלומי מכס, המשתמש יישא בעלויות אלו באופן בלעדי ומחובתו של המשתמש לבדוק האם עלויות כאמור חלות עליו.  
(ד)    יובהר כי, שירות המשלוחים הינו באמצעות צד שלישי (חברת שילוח עצמאית) אשר אינו בשליטתה ו/או באחריות של A.N DIAMONDS.

A.N DIAMONDS לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי כל גורם אשר יספק את שירות המשלוחים כמפורט לעיל, לרבות נזק הנובע מרשלנות. כמו כן, ייתכנו עיכובים במועד האספקה עקב סיבות שאינן תלויות ב A.N DIAMONDS ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע, מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’) ועיכובים הנובעים משביתות, ו/או תקלות ו/או עיכובים אצל ספק המשלוחים. למשתמש לא יהיו טענות נגד A.N DIAMONDS בשל עיכוב כאמור ולא יהיה בעיכוב כאמור בכדי לפטור את המשתמש מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.
(ה)    במידה וההזמנה לא תסופק לאור מעשיו ו/או מחדליו של המשתמש, אין העיכוב ייחשב כהפרה מטעם A.N DIAMONDS של התחייבויותיה ובאחריותו הבלעדית של המשתמש לתאם מועד חלופי לאספקת המוצרים ולשאת בעלות המשלוח הנוסף. כמו כן, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה והמשתמש יאפשר לחברת המשלוחים להשאיר את המוצרים בידי צד שלישי ו/או במקום מסוים (להבדיל ממסירה אישית למשתמש), המשתמש מסכים ומאשר כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם, הרי ש A.N DIAMONDS לא תהא אחראית בשל כך ולמשתמש לא יהיו טענות נגד A.N DIAMONDS בשל האמור.
(ו)    אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה הבעדי של A.N DIAMONDS, ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרשה לעניין זה.

4.6.    שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים
(א)    בכל הנוגע להחזרת המוצרים וביטול עסקה, A.N DIAMONDS תפעל על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שתוקנו על פיו. היות ועסקת ההתקשרות בין A.N DIAMONDS לבין המשתמש הינה "עסקת מכר מרחוק" כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן, אזי שבעשיית השימוש בשירותים ובאישור תנאי שימוש אלו מאשר המשתמש כי תנאי שימוש אלו עונים על הגדרת "המסמך" הנקובה בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.
(ב)    כל משתמש שיעשה שירות בשירותים המסופקים על ידי מפעיל האתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, כמפורט מטה.  מטה תמצית כללי הביטול (הכללים המלאים של תנאי הביטול נקובים בחוק הגנת הצרכן. החוק ניתן לצפייה באתר הממשלתי: www.moital.gov.il).
(ג)    ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 
054-3971957 ולאחר מכן שליחת הודעה בכתב (באמצעות דוא"ל). בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). 
(ד)    החזר כספי יינתן אך ורק לתכשיטים עד לסכום קנייה של 3,000 ₪ עד 48 שעות לאחר קבלת המוצר ובתנאים הבאים: 
•    בהצגת חשבונית המעידה על ביצוע העסקה או כל הוכחה על ביצוע העסקה, על הסכום ששולם ועל אמצעי התשלום.
•    ההחזר הכספי יתבצע על פי אמצעי התשלום.
•    דמי ביטול העסקה הם 5% ממחיר הקנייה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
•    בתשלום בכרטיס אשראי, ייגבה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי.
(ה)    מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה למפרט לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).
(ו)    ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו, יהיה רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 48 שעות מיום קבלת הפריט לידיו. מובהר כי, כי על המשתמש לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. ככל וישנה אי התאמה, על המשתמש להודיע ל A.N DIAMONDS תוך יום עסקים אחד על אי התאמה כאמור. ככל והמשתמש לא הודיע ל A.N DIAMONDS במועד האמור, יראו את המשתמש ין כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח למשתמש לא יהיו טענות נגד ל A.N DIAMONDS לעניין זה. 
(ז)    זכות הביטול אינה כוללת מוצרים שיוצרו בהזמנה אישית (לרבות התאמת מידה, שינוי עיצוב, שיבוץ אבני המשתמש, התאמת גודל וכדומה).  
(ח)    המוצר יוחזר או יוחלף באריזתו המקורית, ללא כל פגם וללא כל סימני שימוש. ל A.N DIAMONDS הזכות לשלוח את המוצר לבדיקה. כמו כן, אופן החזרת המוצר יתואם עם המשתמש ויהא על אחריותו וכן במידה וההחזרה אינה מחמת פגם או אי התאמה, תהא על חשבונו של המשתמש. 
(ט)    במקרה של תכשיטים בסכום קנייה של מעל 3,000 ₪ ובכל מקרה של החזרה שלא בתנאים המצוינים לעיל, ניתן להחזיר מוצר ולקבל עבורו תעודת זיכוי או להחליפו במוצר אחר, תוך 30 ימים מיום הרכישה, בכפוף לאמור בסעיפים (ד) + (ה) לעיל. יובהר כי, תכשיטים שמחירם עולה על 3,000 אינם ניתנים להחזרה, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה למפרט.

 

4.7.        מועדון הלקוחות, דיוור שיווקי ודיוור ישיר
(א)    A.N DIAMONDS רשאית להציע למשתמש להצטרף למועדון לקוחותיה באמצעות טופס הזמין באתר ו/או בדרך אחרת על מנת להציע וליידע בדבר מבצעי מכירות באתר, פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את חברי המועדון בדבר פעילותה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים.
(ב)    בעת הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רישום לקבלת דיוור שיווקי מטעם A.N DIAMONDS ו/או בעת ביצוע רכישה (ובכפוף לקבלת הסכמת המשתמש במידה ונדרשת על פי דין) מסכים המשתמש לקבלת דבר פרסומת ו/או דיוור ישיר מטעם A.N DIAMONDS. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מ A.N DIAMONDS להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור אשר יישלח למשתמש.
(ג)    A.N DIAMONDS שומרת לעצמה את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע כי ההצטרפות למועדון הלקוחות תהיה כרוכה בתשלום מצדו של המשתמש.

 

(5)    קניין רוחני
5.1.    זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לשירותים, האתר וכל חומר שיווקי מטעם  Luxury Bar & Bat Mitzvah Events, לרבות, אך לא רק, כל תוכן, טקסט, לוגו, תמונה, העיצוב והעריכה שמורות באופן בלעדי ל A.N DIAMONDS.
5.2.    האתר והתכנים הכלולים בו מוצגים לשימושו האישי והלא מסחרי של המשתמש בלבד ובכפוף להוראות התנאים. החברה מעניקה בזאת למשתמש רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, שאינו ניתן להעברה ו/או המחאה, שאינו מסחרי, ושניתן לביטול, להשתמש באתר, ובשירותים בכפוף ובהתאם להוראות התנאים. 
5.3.    למעט הרישיון המוגבל לעיל, אין לראות בתנאים הענקת רישיון לשימוש בזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של A.N DIAMONDS אשר נשמרות במלואן על ידי A.N DIAMONDS ו/או על ידי הצד השלישי הרלוונטי. A.N DIAMONDS רשאית לבטל את הרישיון המוגבל בכל עת ומכל סיבה שהיא. החברה שומרת זכותה למנוע גישה לאתר ו/או לשירותים מכל משתמש אשר יפר ו/או יבצע ניסיון להפר את זכויות הקניין הרוחני של A.N DIAMONDS. 

(6)    תכנים וקישורים לתכנים מטעם צדדים שלישיים
האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או תכנים של צדדים שלישיים שאינם בבעלות A.N DIAMONDS ו/או מופעלים על ידה  ("אתרי צד שלישי"  ו-"תוכן צד שלישי", בהתאמה). בעת כניסה לאתר צד שלישי, המשתמש יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי ועל כן מומלץ לעיין בקפידה בתנאים הרלוונטיים. המשתמש מאשר ומסכים כי: (1) ל A.N DIAMONDS אין כל  שליטה על אתרי צד שלישי ו/או על תוכן צד שלישי, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם ואין A.N DIAMONDS מחויבות לפקח על התכנים ו/או השירותים של אותם צדדים שלישיים; (2) כל תוכן צד שלישי ו/או תוכן באתר המציג ו/או מפנה לאתרי צד שלישי אינו יחשב ככזה אשר מהווה אישור ו/או עידוד ו/או המלצה מטעם A.N DIAMONDS ביחס לשירותי הצד השלישי; וכן (3)  A.N DIAMONDS אינה מפקחת אחר אתרי צד שלישי ו/או תכני צד שלישי ואיננה אחראית, במישרין או בעקיפין, לחוקיות התוכן של צד שלישי, דיוק התוכן של הצדדים השלישיים ו/או לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכותו של המשתמש  על כל אתר של צד שלישי או שירותים או מוצרים הזמינים שם, אשר הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

 

(7)    הגבלות שימוש
המשתמש יעשה שימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים בהתאם להוראות התנאים בלבד וכן בהתאם להוראות הדין הרלוונטי. המשתמש מסכים כי לא ישתמש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו ו/או בשירותים ו/או יאשר לצד שלישי ו/או יעודד צד שלישי להשתמש בשירותים, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן: (1) באופן בלתי חוקי, שאינו הולם, בלתי מוסרי, בלתי מורשה ו/או כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ו/או למטרה אסורה ביחס למטרות השירותים; (2) באופן אשר ימנע מאחרים את האפשרות להשתמש בשירותי החברה. 
בנוסף, המשתמש מתחייב שלא: (1) לעקוף, להשבית או להפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר ולתפעולו התקין וכן לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או התכנים הכלולים בהם ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או ל A.N DIAMONDS ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם; (2) להסיר כל תוכן מהאתר, לרבות הודעת זכויות יוצרים; (3) להשתמש באתר ו/או בשירותים על מנת לקדם, לנהל או לתרום לפעילות המפרה זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (4) לאסוף כתובת דוא"ל של צדדים שלישיים ו/או פרטים אחרים מהאתר בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, ע"י פריצה ו/או כרייה, לרבות לצורך דיוור לא מאושר; (5) להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי לרבות סקריפטים; (6) להעתיק, להפיץ או לשעתק כל חלק מהאתר, התכנים הכלולים בו ו/או השירותים ו/או להשתמש, לשנות או לשלב את האתר התכנים הכלולים בו לתוך תוכנה או אתר אחרים, או ליצור יצירות נגזרות; (7) למכור ו/או להעניק רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויותיו על פי הסכם זה כל צד שלישי; (8) להשתמש בשמה של A.N DIAMONDS, בלוגו או בסימנים המסחריים שלה ללא אישור מראש ובכתב. 
A.N DIAMONDS רשאית למנוע מהמשתמש כל שימוש באתר ו/או ובשירותים במידה ותעשה מודעת ו/או יהיה לה חשש סביר לכל פעולה מפרה או כזו אשר עשויה להתפרש כהפרה של התנאים. כמו כן, A.N DIAMONDS רשאית להגביל את שימושו של המשתמש באתר ו/או בשירותים מכל סיבה אחרת ולסיים את התנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

(8)    אחריות מוצר
9.1.    A.N DIAMONDS מקפידה כי המוצרים המוצעים על ידה יהיו באיכות גבוהה.
9.2.    A.N DIAMONDS מספקת אחריות יצרן לתקופה של שנה ממועד הרכישה למוצרים הנמכרים באתר (ומיוצרים על ידה, היינו לא כולל מוצרים של צדדים שלישיים אשר עשויים להיות מוצעים באתר) ובכפוף לתנאי תעודת האחריות.
9.3.    בכל הנוגע למוצרים אשר אינם מיוצרים על ידי A.N DIAMONDS , האחריות הבלעדית לכל המוצרים הללו ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיו”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.

 

(9)    פרטיות
מדיניות הפרטיות של A.N DIAMONDS מתארת את האופן שבו A.N DIAMONDS אוספת, משתמשת, מאחסנת ומשתפת את המידע של המשתמש.

 

(10)    היעדר מצגים, הגבלת והסרת אחריות
למעט אם מצוין מפורשות בתנאים, האתר והשירותים ניתנים כמות שהם  ("AS-IS"), ועל בסיס זמינות (AS-AVAILABLE”"),  ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת. A.N DIAMONDS אינה מתחייבת כי האתר ו/או השירותים יפעלו ללא שגיאות, הפרעות, הפסקות (זמניות או קבועות) או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים, כי יהיו נכונים, שלמים או מעודכנים ו/או כי יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למערכותיה של A.N DIAMONDS ו/או כי תקלות יתוקנו. כמו כן, A.N DIAMONDS רשאית לשנות את האתר ו/או השירותים ו/או לבטלם בכל עת, לרבות כל רכיב אחר בשירותים, לא הודעה מוקדמת למשתמש (ובלבד שהזמנות שבוצעו יסופקו ו/או יזוכו). 
המשתמש מסכים כי A.N DIAMONDS לא תישא באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים הנובעים מבעיות טכניות, לרבות, ללא הגבלה, בקשר עם האינטרנט או עם כל ספקי התקשורת. A.N DIAMONDS ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות לציוד, כתוצאה משימוש בשירותים, שלא על פי תנאים אלו, ו/או היעדר יכולת לבצע שימוש - תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה, אפילו אם A.N DIAMONDS קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא A.N DIAMONDS באחריות כלשהי העולה על התמורה אשר שולמה בפועל ע"י המשתמש בעבור המוצרים וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי. A.N DIAMONDS לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת השירותים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך קבלת ו/או מתן השירותים או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני. A.N DIAMONDS לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר. ידוע למשתמש כי A.N DIAMONDS הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי A.N DIAMONDS מסתמכת על כך.

 

(11)    שיפוי
המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את A.N DIAMONDS , מנהליה, עובדיה, נציגיה וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכר טרחה עורך דין והוצאות משפטיות סבירות, עקב הפרת תנאים אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אין בסעיף שיפוי זה בכדי לגרוע מסעדים נוספים המוקנים לחברה על פי כל דין.

 

(12)    כללי
התנאים מהווים את מלוא ההסכמות בין הצדדים. במידה והוראה מהוראות התנאים, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות של A.N DIAMONDS בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של A.N DIAMONDS על זכות כאמור. A.N DIAMONDS תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי, ללא מתן הודעה אלא אם הודעה כאמור נדרשת עפ"י דין. על תנאי השימוש הללו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש בשירותים הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.

 

צור קשר

לכל שאלה לגבי האתר ו/או השירותים ניתן ליצור קשר עם A.N DIAMONDS, כדלקמן:

 

A.N DIAMONDS ע.מ. 029079746

מספר טלפון  054-3971958

כתובת דוא"ל  info@an-diamonds.com

bottom of page